1.       “Mežpils gaišais” akcijas preču izplatītājs un akcijas organizators ir Akciju sabiedrība “Aldaris”, reģ.Nr.40003073627, juridiskā adrese: Tvaika iela 44, Rīga, LV-1005, Latvija, turpmāk – Organizators.

2.       „ Mežpils gaišais”  akcija, ir akcija, kuru patērētājiem organizē Organizators saskaņā ar šiem akcijas noteikumiem, turpmāk – Akcija.

3.       Akcijas norise, Organizatora un Akcijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Akcijas noteikumos. Piekrītot šiem noteikumiem un reģistrējoties Akcijas papildus preces saņemšanai, Akcijas dalībnieks apliecina, ka apņemas ievērot šos noteikumus.

4.       Akcijas norises laiks: 2020. gada 16. jūnijs – 2020. gada 14. septembris. Periods, kurā iespējams nopirkt Akcijas preces un pieteikt savu dalību Akcijā, saņemot Akcijas papildus preces,  ir no 2020. gada 16. jūnija plkst. 00:00 līdz 2020. gada 14. septembrim plkst. 23:59.

5.       Akcijas norises teritorija/vietas: veikali Latvijas Republikas teritorijā, kuros tiek izplatītas Akcijas preces un pirkumā čekā ir iespējams identificēt Akcijas preci pēc pilna nosaukuma Mežpils Gaišais alus 0,5l 5,3%. Kā arī bāri un restorāni Latvijas Republikas teritorijā, kuros tiek izplatītas Akcijas papildus preces – Mežpils Gaišais alus 5,3%.

6.       Akcijas prece: Mežpils gaišais alus 5,3% 0,5l EAN kods 4750049065893

6.1.     Akcijas preču skaits nav ierobežots.

6.2.     Akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc Akcijas norises laika, taču to iegāde nedod tiesības piedalīties Akcijā.

7.       Akcijas papildus prece:

7.1.     Mežpils gaišais alus 5,3% 0,5l glāze alus izvēlētajā bārā vai restorānā par 0,01 EUR.

7.2.     Akcijas papildus preces vērtība:

7.3.     Akcijas papildus preču skaits nav ierobežots.

7.4.     Akcijas papildus preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc Akcijas norises laika, taču tās nevarēs iegādāties par Akcijas laikā noteikto cenu – 0,01 EUR.

8.       Akcijas dalībnieks: Akcijā var piedalīties ikviens pilngadīgs Latvijas Republikas iedzīvotājs, t.i., vismaz 18 gadus veca fiziska persona.

9.       Akcijas dalībniekam, lai tas iegūtu Akcijas papildus preci, jāveic šādas darbības:

9.1.      no 2020. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 14. septembrim (ieskaitot), vienā pirkuma reizē jāiegādājas 3x Akcijas preces (Mežpils gaišais alus 0,5l 5,3%) kādā no akcijas norises vietām.

9.2.     No 2020. gada 16. jūnija plkst. 00:00 līdz 2020. gada 14.septembrim plkst. 23:59., jāaizpilda čeka reģistrēšana mājas lapā www.mezpilsalus.lv/akcija.

9.2.1.        Reģistrējoties jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, Akcijas preces pirkuma čeka numurs, veikalu tīkls, pilsēta kurā iegādāta Akcijas prece.

9.2.2.        Pēc veiksmīgas reģistrācijas uz norādīto e-pastu saņemsiet apstiprinājumu.

9.2.3.        Reģistrācija, kas veikta pirms vai pēc šī laika tiks uzskatīta par nederīgu un pieteikuma reģistrētājs nevarēs pretendēt uz Akcijas papildus preces saņemšanu.

9.2.4.        Reģistrācija www.mezpilsalus.lv/akcija mājas lapā ir bez maksas. 

9.3.     OBLIGĀTI jāsaglabā Akcijas preces pirkuma čeka oriģināls, kas kalpos par Akcijas preces iegādes apliecinājumu Akcijas papildus preces saņemšanai iepriekš izvēlētajā bārā/restorānā.

10.   Viens Akcijas preces pirkuma čeka numurs var pretendēt tikai uz vienu Akcijas papildus preci, attiecīgi vienu pirkuma čeku numuru drīkst reģistrēt tikai vienu reizi visā Akcijas periodā.

11.   Izpildot Akcijas nosacījumus vairākkārt, t.i., vairākkārt iegādājoties Akcijas preces, un reģistrējot attiecīgos pirkuma čekus, Akcijas dalībnieks Akcijas papildus precei tiks reģistrēts vairākas reizes.

12.   Akcijas papildus preces saņemšana:

12.1.  Lai saņemtu Akcijas papildus preci par summu 0,01 EUR izvēlētajā bārā vai restorānā, Akcijas dalībniekam ir jāuzrāda Akcijas preces pirkumu apliecinošs čeks, par preces iegādi un personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte).

12.2.  Akcijas preces pirkuma čekā ir jābūt redzamam pirkuma čeka numuram, kam jābūt identiskam ar saskaņā ar šiem noteikumiem Akcijas periodā reģistrēto Akcijas preces pirkuma čeka numuru.

12.3.  Akcijas preces pirkuma čekā jābūt precīzi norādītam, skaidri salasāmam Akcijas preču nosaukumam (Mežpils gaišais alus 0,5l) Ja Akcijas preces pirkuma čekā norādītā informācija ir nepilnīga, lai saņemtu balvu, Akcijas dalībnieks var uzradīt stingrās uzskaites kvīti ar precizētiem Akcijas preču nosaukumiem vai uz čeka otrā pusē uzrakstītiem precīziem Akcijas preču nosaukumiem, pārdevēja parakstu, atšifrējumu un veikala zīmogu.

12.4.  Akcijas papildus prece tiek izsniegta tikai pilngadīgām personām, t.i., vismaz 18 gadus vecām. Akcijas papildus preces izsniedzējs pārliecinās par personas vecumu Akcijas papildus preces izsniegšanas brīdī, un patur tiesības Akcijas papildus preci neizsniegt, ja persona nevar pierādīt savu vecumu ar pasi/ID karti.

12.5.  Akcijas papildus preces apmaiņa pret citu preci vai Akcijas papildus preces vērtības izmaksa skaidrā naudā nav iespējama.

12.6.  Ar Akcijas papildu preces saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas radušies Akcijas dalībniekam, piemēram, transporta izdevumi, netiek segti.

13.   Akcijas Organizators neatbild par Akcijas dalībniekam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot Akcijas papildus preci.

14.   Akcijas papildus preces, kuras Akcijas dalībnieki nesaņem saskaņā ar Akcijas noteikumiem, netiek atkārtoti piedāvātas un to vērtība netiek atlīdzināta naudā.

15.   Akcijas Organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma vienpusēji pārtraukt Akciju un Akcijas papildus preču izsniegšanu vai mainīt Akcijas noteikumus.

16.   Pretenzijas par Akciju:

16.1.  Visas pretenzijas par Akciju un tās norisi līdz jāsūta rakstiski Akcijas Organizatoram – AS „Aldaris”, uz tā juridisko adresi vai elektroniski uz e-pastu aldaris@aldaris.lv ar norādi Akcija „Mežpils gaišais alus” līdz 2020. gada 14. septembrim. Pretenzijā ir jāizklāsta iebildumi un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kuriem ir atsauces pretenzijā.